Đăng bởi: Bùi Đức Hạnh | 10/06/2009

VỀ 10 ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI

BỨC TÂM THƯ – 4

Kính Gởi: Các Bạn Thân Bên Công Giáo

VỀ 10 ĐIỀU RĂN CỦA ĐỨC CHÚA TRỜI.

Hôm 28.11.1972, tôi đã kính tiếp được thư Bạn, đọc lên thấy những điều hằn học, cau có. Tôi thành thật xin Bạn tha thứ vì lời thật mất lòng.

Theo Bạn, trong bức tâm thư đề ngày 22.10.1972, tôi chỉ khách quan trình bày hai vấn đề mà Giáo Hội Công Giáo khác biệt với Kinh Thánh, chứ tôi không có ý làm phiền một ai. Tôi thành thực xác nhận một lòng kính nể với Bạn, với Quí Vị Linh Mục và Quí Tín Hữu Công Giáo.

Còn việc Giáo Hội Công Giáo khác biệt Kinh Thánh như thế thì kẻ tin theo Giáo Hội Công Giáo cũng biệt xa Đức Chúa Trời. Lời Kinh Thánh, lẽ chân thật của Đức Chúa Trời sẽ phán xét chúng ta. Chúa đã phán: “Người nào bỏ ta và không nhận lãnh lời ta, đã có kẻ xét đoán rồi, lời ta đã rao giảng, chính lời ta sẽ xét đoán họ trong ngày sau cùng” (Gioan 12:49).

Để minh chứng Giáo Hội Công Giáo khác biệt với Kinh Thánh từ hình thức đến nội dung, tôi xin Bạn vui lòng duyệt lại một đôi điều nền tảng của giáo lý. Bạn hãy đối chiếu bản luật 10 điều răn của Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh  và bản luật 10 điều răn của Giáo Hội Công Giáo La mã:

Sách XUẤT AI CẬP 20:3-17 & Sách ĐỆ NHỊ LUẬT (Phục Truyền) 5:7-21.

 1. Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.
 2. 2.    Chớ làm tượng chạm, cũng chớ làm hình tượng nào giống những vật trên trời cao, dưới đất thấp hoặc trong đất dưới nước. Ngươi chẳng được thờ kính các vật đó.
 3. Ngươi chớ lấy tên Chúa làm thị trường, vì Chúa chấp tội kẻ nào dùng danh Chúa vô cớ.
 4. Ngưoi hãy nhớ mà thánh hóa ngày thứ bảy. Trong sáu ngày ngươi hãy làm hết mọi công việc đi, nhưng ngày thứ bảy là ngày nghỉ của Đức Chúa Trời thì chớ làm việc chi hết.
 5. Ngươi hãy thảo kính cha mẹ hầu ngươi được trường thọ trên đất Đức Chúa Trời đã ban cho.
 6. Ngươi chớ giết người.
 7. Ngươi chớ ngoại tình.
 8. Ngươi chớ trộm cắp.
 9. Ngươi chớ làm chứng dối cho anh em.
 10. Ngươi chớ tham lam nhà của đồng bào, cũng chớ ước muốn vợ người hoặc đầy tớ nam,nữ hoặc bò lừa hay những vật khác của người ta. 

Sách bổn đạo CÔNG GIÁO.

 1. Thứ nhất: Thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự.
 2. Thứ hai: Chớ kêu tên Đức Chúa Trời vô cớ.
 3. Thứ ba: Giữ ngày Chúa nhật.
 4. Thứ bốn: thảo kính cha mẹ.
 5. Thứ năm: Ngươi chớ giết người.
 6. Thứ sáu: Chớ làm sự dâm dục.
 7. Thứ bảy: Chớ lấy của người.
 8. Thứ tám: Chớ làm chứng dối.
 9. Thứ chín: Chớ muốn vợ chồng người.
 10. Thứ mười: Chớ tham của người.

Xem qua bản luật của Giáo Hội Công Giáo Lamã và của Kinh Thánh, không ai bảo hai bản luật này là một, chỉ tương tự như nhau.

Bản Công Giáo bỏ điều II cấm làm hình tượng, hóa ra còn 9 điều. Công Giáo chia điều X làm 2 điều: Điều răn thứ chín và thứ mười cho đủ 10 điều. Công Giáo đổi điều thánh hóa ngày thứ bảy bằng điều giữ ngày Chúa nhật.

Đang khi Đức Chúa Trời phán dạy: Hỡi dânYsơraên, hãy nghe những mạng lịnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi, hãy làm theo để các ngươi được sống. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho (Đệ Nhị Luật 4:1,2). Trong sách Đệ Nhị Luật đoạn 28 câu 14, Đức Chúa Trời còn dặn chớ xây bên mặt, trở bên trái mà bỏ mệnh lệnh Chúa.

Khi Đức Chúa Trời chọn ông Jôsuê dẫn dân vào đất hứa, Chúa còn căn dặn kỹ hơn: Hãy cẩn thận làm theo hết mọi điều luật pháp, chớ xây bên hữu hoặc bên tả. Quyển sách luật này chớ xa miệng ngươi, hãy suy ngẫm ngày và đêm (Jôsuê 1:7,8).

Như thế, Bạn có công nhận rằng giữ luật Đức Chúa Trời mà còn thêm bớt, ngã bên nọ, nghiêng bên kia thì đâu còn giữ luật Đức Chúa Trời. Kinh Thánh  nói: Vì người nào giữ trọn luật pháp mà phạm một điều răn cũng đáng tội như đã phạm luật pháp (Giacôbê 2:10).

Bạn lại thấy mấy câu Đức Chúa Trời ngăm đe và phạt những ai thêm bớt: Nếu ai thêm vào sách tiên tri nầy điều gì thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy tai nạn đã ghi chép trong sách nầy. Và kẻ nào bớt điều gì trong những lời tiên tri ở sách nầy thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần họ về cây sự sống và thành thánh đã chép trong sách nầy (Khải Huyền 22:18,19).

Chắc Bạn phải nhận rằng bản luật 10 điều răn của Công Giáo chỉ tương tự vậy thôi, chớ không giống hết 10 điều răn của Đức Chúa Trời chép trong Kinh Thánh. Cái nền đã không phải của Đức Chúa Trời thì cái sườn, cột và cả cái nhà đâu phải là của Đức Chúa Trời. Nhìn vào tổ chức của Giáo Hội Công Giáo: Có vị Giáo Hoàng làm đầu, có các bộ, từ bộ đức tin đến thánh vụ, thảy thảy đều do phán quyết của tòa thánh Vitacan mà không phải của Kinh Thánh. Lại có các vị giám mục, Linh Mục thừa hành sắc lệnh trên khắp hoàn cầu. Chúa Giêsu đâu còn là đầu của Hội Thánh, Hội Thánh là thân thể của Chúa Kitô (Christ) và tín hữu là chi thể (Êphêsô 1:22,23 & I.Côrintô 12:27).

Đến đây, có khi bạn thắc mắc: Tại sao những người thành tâm theo Kinh Thánh  không giữ luật Đức Chúa Trời như luật ngày Sabát, luật dâng của lễ chay, lễ thiêu, lễ đền tội và nhiều luật khác nữa trong Cựu Ước?

Thưa Bạn, chúng ta đang ở trong thời kỳ Tân Ước, thời kỳ Ân Điển. Chúa đòi hỏi chúng ta: Giờ hầu đến khi những kẻ thờ phượng lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ phượng Cha. Ấy đó là những kẻ mà Cha ưa thích vậy. Đức Chúa Trời là thần nên ai thờ lạy Ngài thì phải lấy tâm thần và lẽ thật mà thờ lạy (Gioan 4:23,24).

Chúa Giêsu còn minh xác lời Đức Chúa Trời là thần linh và sự sống: Những lời ta phán cùng các ngươi đều là thần linh và sự sống (Gioan 6:43).

Vì vậy, tất cả những điều luật mà Chúa Thánh Linh dạy chép trong Tân Ước thì mọi người thờ Đức Chúa Trời phải lấy tâm thần và lẽ thật thi hành những luật đó để được sự sống và thần linh trong Đấng Kitô (Christ): Ai ở trong Đấng Kitô (Christ) thì được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới (I.Côrintô 5:17).

Và chúng ta giữ luật Tân Ước là giao ước mới chứ không phải giữ 10 điều răn là giao ước xưa lập với dân Ysơraên trên núi Sinai.

Tín hữu của Chúa Kitô (Christ) trong thời kỳ Tân Ước nầy chú tâm giữ điều răn của Đức Chúa Trời theo Cựu Ước là nghịch ý Chúa.

Ý Đức Chúa Trời rõ ràng, Kinh Thánh dạy: Gọi ước đó là mới thì đã xưng ước trước là cũ và điều chi đã cũ, đã già thì gần tiêu mất đi (Hơbơrơ 8:12). Vậy thì Chúa bỏ điều truớc đặng lập điều sau (Hơbơrơ 9:9).

Còn một điều mà Bạn cũng như bao nhiêu người tín hữu Công Giáo thắc mắc: Việc lập gia đình của hàng giáo phẩm: Bạn hãy đọc kỹ trong Kinh Thánh ở sách Timôthê thứ nhất đoạn 3 câu 2-4 và Titô (Tít) đoạn 1 câu 6.

Lời Đức Chúa Trời: Giám mục không chê trách được, là chồng chỉ một vợ mà thôi, có tiết độ, có tài trí, xứng đáng, hay tiếp khách và khéo dạy dỗ (I.Timôthê 3:2). Kinh Thánh còn lấy việc cai trị nhà riêng mình làm điều kiện cai trị Hội Thánh của Đức Chúa Trời: Nếu có ai không biết cai trị nhà riêng mình thì làm sao cai trị được Hội Thánh của Đức Chúa Trời (I.Timôthê 3:4).

Như vậy, việc lập gia đình của hàng giáo phẩm đâu còn là việc đáng trách, việc gương mù: Trái lại theo lời Kinh Thánh còn là việc tốt, việc Chúa đòi buộc phải biết cai trị Hội Thánh của Đức Chúa Trời.

Giám mục hay trưởng lão của Hội Thánh địa phương cũng như Phêrô. Chính Phêrô cũng cả quyết: Tôi gửi lời khuyên các trưởng lão trong anh em, chính tôi đây cũng là trưởng lão như họ (I.Phêrô 5:1). Phêrô không nói mình làm đầu các Hội Thánh.

Giáo Hội đã coi thường điều Đức Chúa Trời đã phán dạy, là không giá trị, không đưa lại hiệu lực như Giáo Hội mong muốn, nên đã tổ chức một Giáo Hội khác theo phán quyết của vị Giáo Hoàng.

Bạn thử nghĩ xem: Đức Chúa Trời ghi chép lời của Ngài trong Kinh Thánh. Đức Chúa Trời phán: Giám mục phải là người không chỗ trách được, phải là chồng một vợ, phải có tiết độ, tài trí, … thì Giáo Hội Công Giáo đặt luật lệ cho hàng tu sĩ muốn bước lên bật tư tế phải dứt khoát, sống cuộc đời độc thân, khấn trước mặt Đức Chúa Trời từ bỏ mọi sự thế gian để dâng cuộc đời cho Ngài.

Như vậy, Đức Chúa Trời hai lời sao? Chẳng có như vậy! Giả như các giám mục Công Giáo mà được rỗi thì trong cuộc sống đời đời, lời các vị ấy ngợi khen Đức Chúa Trời ra sao? Chúa Giêsu Kitô (Christ) hôm qua, hôm nay và còn mãi mãi cho đến đời đời(Hơbơrơ 13:8). Như vậy, thiên đàng Công Giáo khác thiên đàng Kinh Thánh  và ở đấy, nếu có tiếng ngợi khen thì phải ngợi khen một Đức Chúa Trời khác Đức Chúa Trời theo Kinh Thánh.

Một lần nữa, tôi xin xác nhận với Bạn, tôi vẫn một lòng kính nể và giữ một tình nghĩa với Bạn. Tôi càng kính nể và quý yêu Bạn, tôi càng muốn nói lên sự thật để Bạn đọc lại lời Kinh Thánh  và cầu nguyện. Nguyện xin Chúa Thánh Linh mở mắt cho lòng Bạn để Bạn biết được con đường thật đưa bạn đến sự sống vĩnh cửu.

Kính chào bạn.

Saigon, ngày 6 thánh 12 năm 1972

Advertisements

Trả lời

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Chuyên mục

%d bloggers like this: